TIN TỨC

T̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲:̲ ̲Đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲

T̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲,̲ ̲C̲ụ̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲C̲ụ̲c̲ ̲T̲u̲y̲ê̲n̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲n̲g̲ô̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲.̲

T̲a̲n̲g̲ ̲l̲ễ̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲.̲ ̲Ả̲N̲H̲ ̲T̲T̲X̲V̲N̲

T̲r̲a̲o̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲N̲i̲ê̲n̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲3̲0̲.̲6̲,̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲,̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲(̲1̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲u̲ ̲Đ̲a̲ ̲H̲ộ̲i̲,̲ ̲P̲.̲C̲h̲â̲u̲ ̲K̲h̲ê̲,̲ ̲T̲X̲.̲T̲ừ̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲N̲i̲n̲h̲)̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲4̲,̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲1̲4̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲8̲.̲6̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲”̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲”̲.̲

T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲,̲ ̲B̲ộ̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲,̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲l̲à̲ ̲d̲o̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲

T̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲,̲ ̲C̲ụ̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲C̲ụ̲c̲ ̲T̲u̲y̲ê̲n̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲

Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲l̲à̲m̲ ̲l̲ễ̲,̲ ̲a̲n̲ ̲t̲á̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲n̲h̲à̲.̲

Đ̲ê̲m̲ ̲2̲8̲.̲6̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲t̲ử̲ ̲t̲h̲i̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

Ô̲n̲g̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲n̲g̲ô̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲.̲

T̲h̲e̲o̲ ̲T̲T̲X̲V̲N̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ộ̲i̲ ̲(̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲u̲ ̲Đ̲a̲ ̲H̲ộ̲i̲,̲ ̲P̲.̲C̲h̲â̲u̲ ̲K̲h̲ê̲,̲ ̲T̲X̲.̲T̲ừ̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲N̲i̲n̲h̲)̲,̲ ̲b̲ố̲ ̲đ̲ẻ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲n̲g̲ũ̲.̲

S̲a̲u̲ ̲3̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲ ̲l̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲,̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲T̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲4̲,̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲1̲4̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲ ̲l̲u̲y̲ệ̲n̲.̲

K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲7̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲8̲.̲6̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲.̲

T̲ừ̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲2̲8̲.̲6̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲v̲i̲d̲e̲o̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲t̲ử̲ ̲t̲h̲i̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲…̲ ̲v̲à̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲â̲u̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲h̲a̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲.̲

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/dang-dieu-tra-nguyen-nhan-tu-vong-cua-quan-nhan-tran-duc-do-1406572.html

N̲B̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲V̲ũ̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲ở̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲N̲i̲n̲h̲:̲ ̲R̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ừ̲ ̲C̲Đ̲M̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲

C̲ầ̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲r̲õ̲ ̲r̲à̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲ở̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲N̲i̲n̲h̲!̲

̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲ẻ̲,̲ ̲1̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲ở̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲N̲i̲n̲h̲,̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲2̲1̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲t̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲4̲,̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲1̲4̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲Đ̲H̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ơ̲ ̲t̲r̲ở̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲s̲ĩ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲c̲ô̲n̲g̲.̲

̲V̲ừ̲a̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲b̲á̲o̲ ̲v̲ề̲:̲ ̲Đ̲ô̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲.̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲ ̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲(̲t̲h̲e̲o̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲)̲,̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ộ̲t̲ ̲q̲u̲ỵ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲h̲a̲o̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲Đ̲ô̲ ̲”̲t̲.̲ự̲ ̲t̲.̲ử̲”̲,̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲r̲õ̲ ̲r̲à̲n̲g̲.̲

̲Đ̲ó̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲r̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲s̲ự̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲h̲ọ̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲q̲u̲a̲ ̲t̲.̲ử̲ ̲t̲h̲i̲:̲ ̲v̲ế̲t̲ ̲l̲õ̲m̲ ̲ở̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲v̲ế̲t̲ ̲b̲ầ̲m̲ ̲ở̲ ̲n̲g̲ự̲c̲,̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲v̲ế̲t̲ ̲x̲i̲ế̲t̲ ̲d̲â̲y̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲.̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲á̲o̲ ̲đ̲à̲i̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲i̲m̲ ̲l̲ặ̲n̲g̲.̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲l̲á̲c̲ ̲đ̲á̲c̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲t̲ờ̲:̲ ̲B̲á̲o̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲z̲i̲n̲g̲,̲ ̲V̲T̲C̲ ̲n̲e̲w̲s̲ ̲v̲à̲ ̲v̲i̲e̲t̲n̲a̲m̲n̲e̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

̲T̲r̲ả̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲o̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲D̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲ ̲T̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲u̲ỷ̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲ ̲n̲ó̲i̲:̲ ̲”̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲l̲à̲ ̲d̲o̲ ̲t̲.̲ự̲ ̲t̲.̲ử̲.̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲b̲ị̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲.̲h̲ế̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲t̲r̲.̲e̲o̲ ̲c̲ổ̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲m̲.̲ạ̲n̲g̲”̲

̲Ô̲n̲g̲ ̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲ì̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲:̲ ̲”̲T̲ô̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲v̲i̲d̲e̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲t̲ế̲,̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ẳ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲”̲

̲T̲ô̲i̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲à̲m̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲l̲à̲ ̲”̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲h̲ẳ̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲”̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲n̲à̲o̲?̲ ̲Ở̲ ̲t̲ư̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲n̲g̲ô̲n̲ ̲”̲c̲h̲ờ̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲”̲;̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲r̲õ̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲h̲i̲ể̲u̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲ì̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲ở̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲,̲ ̲c̲h̲ứ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲n̲ử̲a̲ ̲v̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲.̲

̲C̲h̲â̲n̲ ̲d̲u̲n̲g̲ ̲N̲B̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲V̲ũ̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲y̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲v̲à̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲-̲ ̲B̲ộ̲ ̲q̲u̲ố̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲(̲t̲h̲e̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲á̲o̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲i̲n̲)̲

̲R̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲r̲a̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲t̲ừ̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲:̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲”̲m̲a̲ ̲c̲ũ̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲n̲.̲ạ̲t̲ ̲m̲a̲ ̲m̲ớ̲i̲”̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲,̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲.̲ự̲ ̲t̲.̲ử̲ ̲m̲à̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲.̲á̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲.̲h̲ế̲t̲.̲

̲C̲ầ̲n̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲r̲õ̲ ̲r̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲e̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲h̲ả̲n̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲g̲i̲ả̲m̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲ỗ̲i̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲m̲á̲t̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲n̲à̲y̲.̲

̲X̲i̲n̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲Đ̲ô̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲l̲i̲n̲h̲ ̲h̲ồ̲n̲ ̲e̲m̲ ̲s̲ớ̲m̲ ̲s̲i̲ê̲u̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲!̲

Nguồn FB: Hoàng Nguyên Vũ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button