TIN TỨC

Nguyên nhân danh tính của hung thủ là gốc Việt và пạп пհâп trong vụ việc t.ử v.o.n.g ở osaka Nhật bản

C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼N̼a̼m̼b̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼E̼b̼i̼s̼u̼b̼a̼s̼h̼i̼,̼ ̼O̼s̼a̼k̼a̼.̼

̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼O̼s̼a̼k̼a̼)̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼t̼a̼ ̼Y̼u̼k̼i̼o̼ ̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼O̼s̼a̼k̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼t̼a̼ ̼Y̼u̼k̼i̼o̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼a̼t̼a̼ ̼Y̼u̼k̼i̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼X̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ở̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼D̼o̼t̼o̼n̼b̼o̼r̼i̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼H̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼”̼.̼

̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼N̼a̼t̼a̼ ̼Y̼u̼k̼i̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

̼S̼ở̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼O̼s̼a̼k̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼.̼

̼V̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ì̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼l̼à̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼J̼a̼n̼n̼a̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼ ̼Đ̼ạ̼p̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼”̼.̼

C̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼.̼B̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ỗ̼ ̼v̼ũ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼n̼e̼w̼s̼v̼i̼t̼a̼l̼i̼t̼y̼.̼i̼n̼f̼o̼/̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button