TIN TỨC

C̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲g̲â̲y̲ ̲á̲p̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲”̲v̲ũ̲ ̲l̲ự̲c̲”̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲e̲m̲ ̲d̲â̲u̲ ̲p̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲

H̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲á̲n̲!̲?̲

̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲v̲ũ̲ ̲l̲ự̲c̲!̲

̲M̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲c̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲x̲â̲m̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲o̲ẻ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲x̲ã̲ ̲P̲h̲ư̲ớ̲c̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲,̲ ̲T̲u̲y̲ ̲P̲h̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲Đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲k̲è̲m̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲C̲l̲i̲p̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲h̲à̲n̲h̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲2̲0̲/̲5̲/̲2̲0̲2̲1̲,̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲b̲ị̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲x̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲h̲à̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ũ̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ê̲n̲.̲

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ũ̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲à̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲ ̲C̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲“̲m̲ấ̲t̲”̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲.̲ ̲T̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲d̲o̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲ở̲,̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ị̲ ̲n̲à̲y̲ ̲b̲ị̲ ̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲h̲u̲n̲g̲.̲

̲M̲ì̲n̲h̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲“̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲”̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲x̲ã̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲.̲

̲Y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲T̲u̲y̲ ̲P̲h̲ư̲ớ̲c̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲Đ̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲2̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲x̲â̲m̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲e̲ ̲d̲ọ̲a̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲C̲l̲i̲p̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲v̲à̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲.̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲a̲y̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲đ̲a̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲v̲ì̲ ̲g̲i̲á̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲c̲a̲o̲ ̲s̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲ụ̲ ̲a̲n̲h̲,̲ ̲c̲h̲ị̲,̲ ̲e̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲c̲a̲n̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲t̲ự̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲,̲ ̲t̲ự̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲h̲ệ̲ ̲l̲ụ̲y̲,̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲,̲ ̲t̲h̲ậ̲m̲ ̲c̲h̲í̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲

̲Q̲u̲a̲ ̲c̲â̲u̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲t̲á̲o̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲đ̲a̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲m̲i̲n̲h̲,̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ũ̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲x̲â̲m̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲,̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲d̲ự̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲

̲N̲ế̲u̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲l̲ấ̲n̲,̲ ̲c̲h̲i̲ế̲m̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲đ̲a̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲ ̲Đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲a̲n̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲p̲,̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲ý̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲T̲o̲à̲ ̲á̲n̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲.̲

̲K̲h̲i̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲à̲y̲ ̲t̲ỏ̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲T̲o̲à̲ ̲á̲n̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲B̲ả̲n̲ ̲á̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲h̲à̲n̲h̲.̲

̲(̲L̲ư̲u̲ ̲ý̲;̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲r̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ấ̲p̲ ̲v̲ề̲ ̲d̲â̲n̲ ̲s̲ự̲,̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲t̲ư̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲P̲h̲á̲p̲ ̲l̲ý̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲S̲ở̲ ̲T̲ư̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ư̲ ̲t̲r̲ú̲,̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲h̲ờ̲ ̲t̲ư̲ ̲v̲ấ̲n̲,̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲)̲

̲(̲P̲/̲s̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲c̲ứ̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲L̲u̲ậ̲t̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲5̲,̲ ̲s̲ử̲a̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲b̲ổ̲ ̲s̲u̲n̲g̲ ̲2̲0̲1̲7̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲:̲ ̲c̲ố̲ ̲ý̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲;̲ ̲đ̲e̲ ̲d̲ọ̲a̲ ̲g̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲)̲
Nguồn FB: Tôi Là Dân Quy Nhơn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button