TIN TỨC

B̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲T̲â̲m̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲’̲t̲r̲ù̲m̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲k̲ê̲’̲ ̲t̲í̲n̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲đ̲e̲n̲

Đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲T̲â̲m̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲1̲ ̲(̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲,̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲e̲m̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲ã̲i̲ ̲t̲r̲ô̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲t̲ự̲ ̲p̲h̲á̲t̲,̲ ̲b̲u̲ô̲n̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲í̲n̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲đ̲e̲n̲.̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲3̲1̲/̲5̲,̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲(̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲(̲t̲ứ̲c̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲Ố̲t̲,̲ ̲3̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲T̲ừ̲ ̲L̲i̲ê̲m̲,̲ ̲T̲P̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲6̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲C̲h̲o̲ ̲v̲a̲y̲ ̲l̲ã̲i̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲d̲â̲n̲ ̲s̲ự̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲2̲0̲1̲ ̲B̲ộ̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲.̲

̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲-̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲,̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲1̲,̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲G̲i̲ế̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲n̲à̲y̲ ̲b̲ỏ̲ ̲t̲r̲ố̲n̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲ỏ̲ ̲t̲r̲ố̲n̲,̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲á̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲r̲a̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲h̲ú̲.̲

̲C̲ă̲n̲ ̲c̲ứ̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲T̲â̲m̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲1̲ ̲(̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲T̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲T̲í̲n̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲,̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲á̲o̲ ̲b̲u̲ộ̲c̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲e̲m̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲ã̲i̲ ̲t̲r̲ô̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲t̲ự̲ ̲p̲h̲á̲t̲,̲ ̲b̲u̲ô̲n̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲í̲n̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲đ̲e̲n̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲,̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲4̲,̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲r̲ờ̲i̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲,̲ ̲c̲ấ̲u̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲N̲g̲ô̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲(̲4̲1̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲ở̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲C̲ầ̲u̲ ̲G̲i̲ấ̲y̲,̲ ̲T̲P̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲l̲ấ̲n̲ ̲c̲h̲i̲ế̲m̲ ̲c̲á̲c̲ ̲k̲h̲u̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲c̲á̲c̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲T̲ừ̲ ̲L̲i̲ê̲m̲ ̲v̲à̲ ̲T̲â̲y̲ ̲H̲ồ̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲c̲o̲n̲t̲a̲i̲n̲e̲r̲ ̲v̲à̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲l̲á̲n̲ ̲t̲r̲ạ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲r̲ô̲n̲g̲ ̲x̲e̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲c̲á̲c̲ ̲đ̲à̲n̲ ̲e̲m̲,̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲c̲h̲o̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲1̲ ̲t̲ỉ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲ù̲m̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲â̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲a̲y̲ ̲l̲ã̲i̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲l̲ã̲i̲ ̲s̲u̲ấ̲t̲ ̲3̲.̲0̲0̲0̲-̲5̲.̲0̲0̲0̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲/̲1̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲/̲n̲g̲à̲y̲.̲ ̲C̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲P̲h̲a̲n̲ ̲A̲n̲h̲ ̲N̲h̲à̲n̲ ̲(̲3̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲C̲ầ̲u̲ ̲G̲i̲ấ̲y̲)̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲đ̲i̲ ̲đ̲ò̲i̲ ̲n̲ợ̲ ̲t̲h̲u̲ê̲.̲ ̲N̲ế̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲a̲y̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲ả̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲e̲ ̲d̲ọ̲a̲ ̲h̲o̲ặ̲c̲ ̲n̲é̲m̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲b̲ẩ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲”̲k̲h̲ủ̲n̲g̲ ̲b̲ố̲”̲.̲ ̲T̲o̲à̲n̲ ̲b̲ộ̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲t̲h̲u̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲N̲g̲ô̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲g̲h̲i̲ ̲s̲ổ̲ ̲s̲á̲c̲h̲,̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲á̲o̲.̲

̲V̲à̲o̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲t̲h̲u̲ ̲t̲h̲ậ̲p̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲4̲/̲5̲,̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲7̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲g̲ồ̲m̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲,̲ ̲N̲g̲ô̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲,̲ ̲P̲h̲a̲n̲ ̲A̲n̲h̲ ̲N̲h̲à̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲4̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲a̲y̲ ̲l̲ã̲i̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲.̲

̲K̲h̲i̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲x̲é̲t̲ ̲c̲á̲c̲ ̲k̲h̲u̲ ̲l̲á̲n̲ ̲ở̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲ã̲i̲ ̲t̲r̲ô̲n̲g̲ ̲x̲e̲,̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲t̲h̲u̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲k̲h̲í̲ ̲v̲à̲ ̲s̲ổ̲ ̲s̲á̲c̲h̲ ̲g̲h̲i̲ ̲c̲h̲é̲p̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲5̲0̲0̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲a̲y̲ ̲l̲ã̲i̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲d̲â̲y̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲m̲ở̲ ̲r̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ạ̲c̲,̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲b̲ạ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲k̲ê̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲b̲ă̲n̲g̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲d̲o̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲D̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲đ̲ầ̲u̲.̲

̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲H̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲/̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲L̲a̲o̲ ̲Đ̲ộ̲n̲g̲

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/benh-nhan-benh-vien-tam-than-trung-uong-lam-trum-bao-ke-tin-dung-den-20210531202355815.htm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button