TIN TỨC

X̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲q̲u̲y̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲v̲ụ̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲

T̲h̲e̲o̲ ̲T̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲T̲u̲y̲ê̲n̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲ ̲(̲B̲ộ̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲)̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲t̲h̲ù̲ ̲đ̲ị̲c̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲(̲S̲N̲ ̲2̲0̲0̲2̲,̲ ̲ở̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲N̲i̲n̲h̲)̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲g̲i̲ả̲.̲

L̲ễ̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲V̲i̲e̲t̲n̲a̲m̲+̲)̲.̲

̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲t̲á̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲T̲h̲ì̲n̲ ̲-̲ ̲T̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲T̲u̲y̲ê̲n̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲P̲V̲ ̲D̲â̲n̲ ̲t̲r̲í̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲3̲0̲/̲6̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲(̲S̲N̲ ̲2̲0̲0̲2̲,̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲ừ̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲N̲i̲n̲h̲)̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲ ̲l̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲h̲a̲o̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲t̲á̲ ̲T̲h̲ì̲n̲,̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲y̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲2̲8̲/̲6̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲q̲u̲a̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲a̲n̲ ̲n̲i̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲x̲ấ̲u̲ ̲đ̲ộ̲c̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲í̲n̲h̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲q̲u̲y̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

̲”̲C̲á̲c̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲t̲h̲ù̲ ̲đ̲ị̲c̲h̲ ̲l̲ợ̲i̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲á̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ể̲ ̲d̲ự̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲g̲i̲ả̲,̲ ̲t̲à̲i̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲g̲i̲ả̲”̲ ̲-̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲t̲á̲ ̲T̲h̲ì̲n̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲h̲i̲ể̲u̲,̲ ̲ở̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲d̲u̲n̲g̲,̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲ ̲D̲ù̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲r̲õ̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲d̲u̲n̲g̲,̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲n̲à̲y̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ú̲t̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲,̲ ̲ý̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲.̲

N̲ộ̲i̲ ̲d̲u̲n̲g̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ú̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲,̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲c̲ứ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲(̲Ả̲n̲h̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲m̲à̲n̲ ̲h̲ì̲n̲h̲)̲.̲

̲L̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲B̲ộ̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲,̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲6̲/̲6̲,̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲1̲4̲,̲ ̲T̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲4̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ộ̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲h̲a̲o̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲ ̲l̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲k̲ế̲ ̲h̲o̲ạ̲c̲h̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲1̲3̲h̲4̲5̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲1̲4̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲8̲/̲6̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲ ̲l̲u̲y̲ệ̲n̲,̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲h̲u̲y̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲(̲l̲ý̲ ̲d̲o̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲b̲ụ̲n̲g̲)̲.̲

̲K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲4̲h̲2̲0̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲h̲u̲y̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲1̲4̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ử̲ ̲3̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲ì̲m̲.̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲1̲4̲h̲3̲0̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲t̲r̲e̲o̲ ̲c̲ổ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲â̲y̲ ̲k̲e̲o̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ỉ̲n̲h̲ ̲đ̲ồ̲i̲,̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲ ̲l̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲5̲0̲ ̲m̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲G̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲é̲p̲,̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲(̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲)̲.̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲1̲5̲h̲3̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲8̲/̲6̲,̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲n̲à̲y̲.̲

Nguồn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/xu-ly-thong-tin-xau-doc-quy-chup-vu-quan-nhan-tran-duc-do-tu-vong-20210630170029023.htm

T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲ừ̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲P̲h̲ủ̲ ̲v̲ụ̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲

L̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲,̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲F̲a̲n̲p̲a̲g̲e̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲P̲h̲ủ̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

Nguyên văn như sau:

T̲H̲Ô̲N̲G̲ ̲T̲I̲N̲ ̲B̲Ư̲Ớ̲C̲ ̲Đ̲Ầ̲U̲ ̲V̲Ề̲ ̲V̲Ụ̲ ̲Q̲U̲Â̲N̲ ̲N̲H̲Â̲N̲ ̲T̲R̲Ầ̲N̲ ̲Đ̲Ứ̲C̲ ̲Đ̲Ô̲,̲ ̲T̲R̲Ư̲Ờ̲N̲G̲ ̲Q̲U̲Â̲N̲ ̲S̲Ự̲ ̲Q̲U̲Â̲N̲ ̲K̲H̲U̲ ̲1̲ ̲B̲Ị̲ ̲T̲Ử̲ ̲V̲O̲N̲G̲ ̲(̲T̲H̲Ô̲N̲G̲ ̲T̲I̲N̲ ̲T̲Ừ̲ ̲T̲H̲Ô̲N̲G̲ ̲T̲Ấ̲N̲ ̲Q̲U̲Â̲N̲ ̲S̲Ự̲)̲

̲K̲H̲I̲ ̲C̲Ó̲ ̲K̲Ế̲T̲ ̲L̲U̲Ậ̲N̲ ̲C̲Ủ̲A̲ ̲C̲Ơ̲ ̲Q̲U̲A̲N̲ ̲C̲H̲Ứ̲C̲ ̲N̲Ă̲N̲G̲,̲ ̲S̲Ẽ̲ ̲T̲I̲Ế̲P̲ ̲T̲Ụ̲C̲ ̲T̲H̲Ô̲N̲G̲ ̲T̲I̲N̲ ̲V̲Ụ̲ ̲V̲I̲Ệ̲C̲

T̲h̲e̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲ấ̲n̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲,̲ ̲C̲ụ̲c̲ ̲T̲u̲y̲ê̲n̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲,̲ ̲B̲ộ̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲:̲

N̲g̲à̲y̲ ̲2̲6̲/̲6̲,̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲1̲4̲,̲ ̲T̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲4̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ộ̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲h̲a̲o̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲ ̲l̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲k̲ế̲ ̲h̲o̲ạ̲c̲h̲.̲ ̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲t̲ừ̲ ̲1̲3̲h̲4̲5̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲1̲4̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲8̲/̲6̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲ ̲l̲u̲y̲ệ̲n̲,̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲h̲u̲y̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲o̲à̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲(̲l̲ý̲ ̲d̲o̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲b̲ụ̲n̲g̲)̲.̲

K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲4̲h̲2̲0̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲h̲u̲y̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲1̲4̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ử̲ ̲3̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲ì̲m̲;̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲1̲4̲h̲3̲0̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲t̲h̲á̲i̲ ̲t̲r̲e̲o̲ ̲c̲ổ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲â̲y̲ ̲k̲e̲o̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ỉ̲n̲h̲ ̲đ̲ồ̲i̲,̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲ ̲l̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲5̲0̲ ̲m̲.̲

Đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲G̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲é̲p̲,̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲.̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲1̲5̲h̲3̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲8̲/̲6̲,̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲

H̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲;̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲q̲u̲ả̲.̲ ̲K̲h̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

Theo VPCP

T̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲:̲ ̲Đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲

T̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲,̲ ̲C̲ụ̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲C̲ụ̲c̲ ̲T̲u̲y̲ê̲n̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲n̲g̲ô̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲.̲

T̲a̲n̲g̲ ̲l̲ễ̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲.̲ ̲Ả̲N̲H̲ ̲T̲T̲X̲V̲N̲

T̲r̲a̲o̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲N̲i̲ê̲n̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲3̲0̲.̲6̲,̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲,̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲(̲1̲9̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲u̲ ̲Đ̲a̲ ̲H̲ộ̲i̲,̲ ̲P̲.̲C̲h̲â̲u̲ ̲K̲h̲ê̲,̲ ̲T̲X̲.̲T̲ừ̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲N̲i̲n̲h̲)̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲4̲,̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲1̲4̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲ ̲v̲à̲o̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲8̲.̲6̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲”̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲”̲.̲

T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲,̲ ̲B̲ộ̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲,̲ ̲b̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲l̲à̲ ̲d̲o̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲

T̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲,̲ ̲C̲ụ̲c̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲C̲ụ̲c̲ ̲T̲u̲y̲ê̲n̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲

Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲l̲à̲m̲ ̲l̲ễ̲,̲ ̲a̲n̲ ̲t̲á̲n̲g̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲n̲h̲à̲.̲

Đ̲ê̲m̲ ̲2̲8̲.̲6̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲t̲ử̲ ̲t̲h̲i̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

Ô̲n̲g̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲n̲g̲ô̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲.̲

T̲h̲e̲o̲ ̲T̲T̲X̲V̲N̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲H̲ộ̲i̲ ̲(̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲k̲h̲u̲ ̲Đ̲a̲ ̲H̲ộ̲i̲,̲ ̲P̲.̲C̲h̲â̲u̲ ̲K̲h̲ê̲,̲ ̲T̲X̲.̲T̲ừ̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲N̲i̲n̲h̲)̲,̲ ̲b̲ố̲ ̲đ̲ẻ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲v̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲n̲g̲ũ̲.̲

S̲a̲u̲ ̲3̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲ ̲l̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲,̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲T̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲4̲,̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲1̲4̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲ ̲h̲u̲ấ̲n̲ ̲l̲u̲y̲ệ̲n̲.̲

K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲7̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲8̲.̲6̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲ ̲H̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲.̲

T̲ừ̲ ̲đ̲ê̲m̲ ̲2̲8̲.̲6̲,̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲v̲i̲d̲e̲o̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲á̲c̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲t̲ử̲ ̲t̲h̲i̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲b̲ứ̲c̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲…̲ ̲v̲à̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲â̲u̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲h̲a̲y̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲.̲

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/dang-dieu-tra-nguyen-nhan-tu-vong-cua-quan-nhan-tran-duc-do-1406572.html

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button