TIN TỨC

[̲N̲ó̲n̲g̲]̲ ̲G̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲x̲o̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲s̲ẽ̲ ̲k̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲

Q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲c̲h̲ế̲t̲?̲

Theo tài khoản mạng facebook Trang Lin’s(Vk của a). Đường dẫn ở đây: https://www.facebook.com/profile.php?id=100025802206142

̲S̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲0̲2̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲ố̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲p̲h̲ổ̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲Ứ̲C̲ ̲Đ̲ô̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ó̲n̲g̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲1̲4̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲B̲ì̲n̲h̲,̲T̲h̲á̲i̲ ̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲2̲1̲.̲

̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲ể̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲:̲

̲“̲C̲h̲á̲u̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲Ứ̲C̲ ̲Đ̲ô̲ ̲(̲s̲n̲ ̲2̲0̲0̲2̲)̲(̲đ̲a̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲s̲ơ̲n̲ ̲b̲ắ̲c̲ ̲n̲i̲n̲h̲)̲ ̲đ̲i̲ ̲b̲ộ̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲u̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲g̲i̲ơ̲.̲.̲c̲h̲á̲u̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲.̲.̲ ̲t̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲4̲.̲.̲Đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲1̲4̲.̲.̲P̲h̲ú̲ ̲B̲ì̲n̲h̲,̲T̲h̲á̲i̲ ̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲ử̲a̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲.̲.̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲q̲u̲a̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲5̲h̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲à̲ ̲b̲ố̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲á̲u̲.̲.̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲b̲ị̲ ̲đ̲ộ̲t̲ ̲q̲u̲ỵ̲.̲.̲v̲a̲ ̲1̲0̲ ̲p̲ ̲s̲a̲u̲ ̲t̲h̲i̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲đ̲c̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲.̲.̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲ử̲a̲ ̲đ̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲t̲h̲j̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ắ̲t̲ ̲c̲ổ̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲.̲.̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲m̲â̲u̲ ̲t̲h̲u̲ẫ̲n̲ ̲n̲h̲a̲u̲.̲.̲k̲h̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲ơ̲i̲.̲.̲t̲h̲ì̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲c̲ứ̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲v̲è̲o̲ ̲c̲â̲u̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲k̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲c̲h̲á̲u̲.̲.̲k̲h̲i̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲s̲á̲c̲ ̲c̲h̲á̲u̲,̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲í̲m̲ ̲n̲g̲ắ̲t̲.̲.̲đ̲ầ̲u̲ ̲b̲i̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲l̲õ̲m̲.̲.̲m̲ồ̲n̲ ̲b̲j̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲s̲ư̲n̲g̲ ̲t̲í̲m̲.̲.̲s̲a̲u̲ ̲g̲á̲y̲ ̲b̲ị̲ ̲p̲h̲ù̲ ̲s̲ư̲n̲g̲ ̲t̲o̲ ̲c̲h̲ẩ̲y̲ ̲m̲á̲u̲.̲.̲c̲h̲â̲n̲ ̲t̲a̲y̲ ̲b̲j̲ ̲c̲h̲ó̲i̲.̲.̲v̲ế̲t̲ ̲h̲ằ̲n̲ ̲d̲a̲y̲ ̲t̲h̲ừ̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲s̲a̲u̲ ̲g̲á̲y̲ ̲v̲a̲ ̲m̲ồ̲m̲ ̲c̲h̲á̲u̲.̲.̲b̲j̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲n̲ó̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲t̲r̲c̲ ̲đ̲ó̲.̲.̲s̲a̲u̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲h̲i̲e̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ừ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.̲.̲m̲ạ̲n̲ ̲s̲ư̲ờ̲n̲ ̲b̲j̲ ̲s̲ư̲n̲g̲ ̲t̲í̲m̲.̲.̲n̲g̲ự̲c̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲t̲i̲m̲ ̲b̲i̲ ̲s̲ư̲n̲g̲ ̲t̲í̲m̲ ̲v̲é̲t̲ ̲s̲o̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲.̲s̲a̲u̲ ̲l̲ư̲n̲g̲ ̲h̲ằ̲n̲ ̲d̲â̲y̲ ̲t̲h̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ó̲i̲ ̲t̲h̲ắ̲t̲ ̲c̲h̲ặ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲t̲í̲m̲ ̲n̲g̲ắ̲t̲ ̲n̲h̲j̲u̲ ̲v̲ế̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲h̲o̲ ̲k̲h̲ă̲p̲ ̲n̲g̲ ̲.̲.̲b̲ầ̲m̲ ̲d̲ậ̲p̲.̲.̲c̲h̲á̲u̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲o̲a̲n̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲đ̲ộ̲i̲.̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲ô̲i̲.̲.̲m̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲h̲ã̲y̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲b̲ọ̲n̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲t̲h̲ú̲ ̲đ̲ã̲ ̲g̲j̲e̲t̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲t̲ô̲i̲,̲r̲a̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲.̲.̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲j̲e̲u̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲o̲a̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲r̲u̲i̲.̲.̲m̲o̲n̲g̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ ̲h̲ã̲y̲ ̲g̲j̲u̲p̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲t̲o̲i̲.̲.̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲h̲ả̲n̲.̲.̲m̲o̲n̲g̲ ̲m̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ ̲h̲ã̲y̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲.̲.̲h̲i̲ê̲n̲ ̲n̲a̲y̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ặ̲n̲ ̲k̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲o̲i̲ ̲n̲g̲ ̲d̲â̲n̲ ̲x̲e̲m̲ ̲v̲i̲d̲e̲o̲.̲.̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲l̲a̲ ̲b̲a̲o̲ ̲c̲h̲e̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲m̲a̲.̲.̲m̲o̲i̲ ̲n̲g̲ ̲ơ̲i̲.̲.̲t̲h̲u̲o̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲u̲.̲.̲c̲h̲á̲u̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲c̲.̲.̲c̲h̲ế̲t̲ ̲o̲a̲n̲ ̲.̲.̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲n̲ó̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲.̲.̲l̲ũ̲ ̲á̲c̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲ũ̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲t̲h̲ú̲”̲

̲M̲o̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲n̲ậ̲p̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲c̲ố̲n̲g̲ ̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲T̲ổ̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲

̲H̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ỹ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲

̲H̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ỹ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲

̲H̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ỹ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲

̲H̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ỹ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲

̲C̲l̲i̲p̲ ̲k̲h̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲

https: //www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=855839308619468&id=100025802206142

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲l̲a̲n̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲!̲

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button