TIN TỨC

B̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲t̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ữ̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲ở̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲:̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲c̲a̲ ̲’̲T̲o̲ò̲n̲g̲ ̲V̲e̲’̲ ̲c̲ộ̲m̲ ̲c̲á̲n̲ ̲c̲ỡ̲ ̲n̲à̲o̲?̲

N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲A̲n̲h̲ ̲-̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲T̲N̲H̲H̲ ̲T̲h̲i̲ê̲n̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲”̲T̲o̲ò̲n̲g̲ ̲V̲e̲”̲,̲ ̲t̲r̲ù̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ĩ̲n̲h̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲a̲y̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲l̲ã̲i̲,̲ ̲c̲ờ̲ ̲b̲ạ̲c̲,̲ ̲c̲á̲ ̲đ̲ộ̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲á̲ ̲v̲à̲ ̲b̲u̲ô̲n̲ ̲b̲á̲n̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲.̲

̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲x̲é̲t̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲c̲a̲ ̲”̲T̲o̲ò̲n̲g̲ ̲V̲e̲”̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲T̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ữ̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲T̲r̲i̲ ̲T̲h̲ứ̲c̲ ̲T̲r̲ự̲c̲ ̲T̲u̲y̲ế̲n̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲1̲0̲/̲5̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲L̲ý̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲(̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲,̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲A̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲T̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ữ̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲1̲h̲3̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲/̲5̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲x̲é̲t̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲A̲n̲h̲,̲ ̲t̲h̲u̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲n̲ử̲a̲ ̲c̲â̲n̲ ̲n̲h̲ự̲a̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲p̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲2̲0̲0̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲m̲ặ̲t̲.̲

̲T̲r̲ả̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲T̲r̲i̲ ̲T̲h̲ứ̲c̲ ̲T̲r̲ự̲c̲ ̲T̲u̲y̲ế̲n̲,̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲t̲á̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲H̲ậ̲u̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲N̲g̲ọ̲c̲ ̲A̲n̲h̲ ̲l̲à̲m̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲T̲N̲H̲H̲ ̲T̲h̲i̲ê̲n̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ặ̲t̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲.̲

̲Ở̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲”̲T̲o̲ò̲n̲g̲ ̲V̲e̲”̲,̲ ̲t̲r̲ù̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ĩ̲n̲h̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲v̲a̲y̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲ ̲l̲ã̲i̲,̲ ̲c̲ờ̲ ̲b̲ạ̲c̲,̲ ̲c̲á̲ ̲đ̲ộ̲ ̲b̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲á̲ ̲v̲à̲ ̲b̲u̲ô̲n̲ ̲b̲á̲n̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲.̲

̲H̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲m̲ở̲ ̲r̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲v̲à̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲n̲à̲y̲.̲

̲L̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲,̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲0̲/̲5̲,̲ ̲A̲n̲ ̲n̲i̲n̲h̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲đ̲ô̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲i̲n̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲P̲h̲ủ̲ ̲L̲ý̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲a̲m̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲P̲h̲ấ̲n̲ ̲(̲S̲N̲ ̲1̲9̲6̲2̲;̲ ̲t̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲ổ̲ ̲d̲â̲n̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲P̲h̲ú̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲C̲h̲â̲u̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲T̲P̲ ̲P̲h̲ủ̲ ̲L̲ý̲)̲ ̲đ̲ể̲ ̲p̲h̲ụ̲c̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲m̲u̲a̲ ̲b̲á̲n̲,̲ ̲t̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲ữ̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲m̲a̲ ̲t̲u̲ý̲.̲

̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲5̲h̲3̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲8̲/̲5̲,̲ ̲Đ̲ộ̲i̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲v̲ề̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲P̲h̲ủ̲ ̲L̲ý̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲L̲a̲m̲ ̲H̲ạ̲ ̲(̲T̲P̲ ̲P̲h̲ủ̲ ̲L̲ý̲)̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲P̲h̲ấ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲b̲á̲n̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲n̲.̲

̲T̲ạ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲u̲ợ̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲h̲u̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲2̲ ̲g̲ó̲i̲ ̲g̲i̲ấ̲y̲ ̲b̲ạ̲c̲ ̲m̲à̲u̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲ ̲(̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲l̲à̲ ̲m̲a̲ ̲t̲ú̲y̲)̲.̲

̲K̲h̲á̲m̲ ̲x̲é̲t̲ ̲k̲h̲ẩ̲n̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲ở̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲t̲ư̲ợ̲n̲g̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲h̲u̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲4̲ ̲g̲ó̲i̲ ̲g̲i̲ấ̲y̲ ̲b̲ạ̲c̲ ̲m̲à̲u̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲,̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲a̲ ̲c̲h̲ấ̲t̲ ̲b̲ộ̲t̲ ̲m̲à̲u̲ ̲t̲r̲ắ̲n̲g̲,̲ ̲d̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲ụ̲c̲.̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲P̲ ̲P̲h̲ủ̲ ̲L̲ý̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲.̲

Thủy Tiên / Đời sống & pháp luật

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/bat-giam-doc-doanh-nghiep-tang-tru-ma-tuy-o-thai-binh-dai-ca-toong-ve-com-can-co-nao-a500123.html

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button