TIN TỨC

V̲ụ̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲:̲ ̲G̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲l̲i̲ệ̲t̲ ̲s̲ĩ̲

L̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲,̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲T̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲n̲h̲ ̲(̲Đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲1̲4̲,̲ ̲T̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲4̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲)̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲g̲ũ̲,̲ ̲c̲h̲i̲ề̲u̲ ̲3̲0̲/̲6̲,̲ ̲C̲ụ̲c̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲P̲V̲ ̲v̲ề̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲1̲3̲h̲4̲5̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲1̲4̲h̲0̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲8̲/̲6̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ũ̲ ̲k̲h̲í̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲r̲a̲ ̲t̲h̲a̲o̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ơ̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲,̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲1̲4̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲ú̲y̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲c̲h̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲N̲g̲ô̲ ̲Q̲u̲a̲n̲g̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲–̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲n̲ấ̲u̲ ̲ă̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲3̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲(̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲)̲ ̲k̲h̲i̲ê̲n̲g̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲n̲h̲à̲ ̲b̲ế̲p̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲r̲a̲ ̲t̲h̲a̲o̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲.̲

̲T̲a̲n̲g̲ ̲l̲ễ̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲1̲4̲h̲2̲0̲,̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲u̲ý̲ ̲H̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲x̲i̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲q̲u̲a̲y̲ ̲v̲ề̲.̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲T̲r̲ự̲c̲ ̲b̲a̲n̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲ ̲T̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲t̲r̲ậ̲t̲ ̲t̲ự̲,̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲v̲ụ̲,̲ ̲v̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲ở̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲n̲h̲à̲ ̲ở̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲Đ̲ô̲.̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲1̲4̲h̲3̲0̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲ở̲ ̲t̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲t̲r̲e̲o̲ ̲c̲ổ̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲â̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲đ̲ồ̲i̲ ̲p̲h̲í̲a̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲u̲ ̲v̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲h̲a̲o̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲,̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲k̲h̲u̲ ̲n̲h̲à̲ ̲ở̲ ̲5̲0̲m̲.̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲y̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲s̲ơ̲ ̲c̲ứ̲u̲,̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲c̲h̲ỗ̲ ̲v̲à̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲á̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲1̲5̲h̲5̲0̲,̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲y̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲G̲a̲n̲g̲ ̲T̲h̲é̲p̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲á̲i̲ ̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲,̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲n̲à̲y̲.̲

̲G̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲l̲i̲ệ̲t̲ ̲s̲ĩ̲

̲H̲ồ̲i̲ ̲1̲6̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲8̲/̲6̲,̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲ ̲d̲o̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲t̲á̲ ̲Đ̲ặ̲n̲g̲ ̲Đ̲ì̲n̲h̲ ̲B̲ô̲n̲,̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲H̲i̲ệ̲u̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲ủ̲y̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲ề̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲ủ̲y̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲ậ̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲s̲ự̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲t̲h̲â̲m̲ ̲t̲í̲m̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲đ̲á̲n̲g̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲v̲à̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲

̲T̲ừ̲ ̲2̲0̲h̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲2̲4̲h̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲t̲ử̲ ̲t̲h̲i̲.̲ ̲K̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲t̲ử̲ ̲t̲h̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲ổ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲d̲o̲ ̲t̲á̲c̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲ ̲l̲ự̲c̲;̲ ̲s̲ơ̲ ̲b̲ộ̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ ̲t̲h̲ế̲ ̲t̲r̲e̲o̲ ̲c̲ổ̲.̲

̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲,̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲,̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲,̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲n̲ ̲b̲ộ̲,̲ ̲c̲h̲i̲ế̲n̲ ̲s̲ĩ̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲c̲ũ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲(̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲2̲,̲ ̲S̲ư̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲3̲,̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲)̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲(̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲)̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲ự̲ ̲t̲ử̲.̲

̲Q̲u̲a̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲,̲ ̲s̲ợ̲i̲ ̲d̲â̲y̲ ̲d̲ù̲ ̲d̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲r̲e̲o̲ ̲c̲ổ̲ ̲t̲h̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲ở̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲d̲â̲y̲ ̲t̲ă̲n̲g̲ ̲v̲õ̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲h̲o̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲.̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲0̲h̲1̲5̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲9̲/̲6̲,̲ ̲b̲ố̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲k̲ý̲ ̲v̲à̲o̲ ̲b̲i̲ê̲n̲ ̲b̲ả̲n̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲t̲ử̲ ̲t̲h̲i̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲a̲i̲ ̲t̲á̲n̲g̲.̲

̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲ ̲đ̲ã̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲B̲a̲n̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲h̲u̲y̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲ừ̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲ủ̲y̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲C̲h̲â̲u̲ ̲K̲h̲ê̲ ̲(̲n̲ơ̲i̲ ̲ở̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲)̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲B̲a̲n̲ ̲L̲ễ̲ ̲t̲a̲n̲g̲,̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲l̲ễ̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲7̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲9̲/̲6̲,̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲v̲i̲ế̲n̲g̲ ̲d̲i̲ễ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲

̲C̲h̲i̲ề̲u̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲a̲n̲ ̲t̲á̲n̲g̲;̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲r̲a̲ ̲3̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲c̲ầ̲u̲ ̲(̲p̲h̲o̲n̲g̲ ̲l̲i̲ệ̲t̲ ̲s̲ĩ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲;̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲;̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲í̲ ̲v̲ề̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲)̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲m̲a̲i̲ ̲t̲á̲n̲g̲.̲

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲,̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲.̲

̲T̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲1̲8̲h̲3̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲9̲/̲6̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲Đ̲ố̲n̲g̲ ̲Đ̲a̲ ̲(̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲v̲ề̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲1̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ụ̲c̲ ̲đ̲í̲c̲h̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲s̲ẽ̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲t̲ử̲ ̲t̲h̲i̲ ̲đ̲ộ̲c̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲c̲á̲i̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲,̲ ̲n̲h̲à̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲l̲ễ̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲Đ̲a̲ ̲K̲h̲o̲a̲ ̲Đ̲ố̲n̲g̲ ̲Đ̲a̲ ̲t̲ừ̲ ̲c̲h̲ố̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲g̲ử̲i̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲.̲ ̲L̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲v̲ậ̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲y̲ ̲1̲1̲0̲ ̲(̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲)̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲ý̲.̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲4̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲9̲/̲6̲,̲ ̲x̲e̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲t̲h̲i̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲N̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲ ̲Đ̲a̲ ̲H̲ộ̲i̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲C̲h̲â̲u̲ ̲K̲h̲ê̲,̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲ừ̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲ư̲ớ̲p̲ ̲đ̲á̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲q̲u̲ả̲n̲.̲

̲T̲ố̲i̲ ̲2̲9̲/̲6̲,̲ ̲B̲ộ̲ ̲T̲ư̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ử̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲d̲o̲ ̲T̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲H̲ữ̲u̲ ̲–̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲T̲ư̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲l̲à̲m̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲v̲ề̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲N̲i̲n̲h̲,̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲ủ̲y̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲ắ̲m̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ì̲n̲h̲,̲ ̲v̲ậ̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲l̲ễ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲C̲ụ̲c̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲,̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲h̲u̲y̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲N̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲m̲ư̲u̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲ủ̲y̲,̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲đ̲ề̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲;̲ ̲t̲r̲ự̲c̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲B̲a̲n̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲h̲u̲y̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲ừ̲ ̲S̲ơ̲n̲ ̲t̲u̲y̲ê̲n̲ ̲t̲r̲u̲y̲ề̲n̲ ̲v̲ậ̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲a̲n̲g̲ ̲l̲ễ̲ ̲c̲h̲o̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲v̲ọ̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲.̲

̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲ ̲p̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ợ̲p̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲ậ̲n̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲m̲a̲i̲ ̲t̲á̲n̲g̲;̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲à̲ ̲g̲i̲ả̲i̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲s̲á̲c̲h̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲h̲e̲o̲.̲

̲Đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ạ̲o̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲;̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲

̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲,̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲Đ̲ô̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲b̲ậ̲c̲ ̲B̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲ì̲,̲ ̲l̲à̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲đ̲à̲o̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲T̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲n̲h̲,̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲Đ̲ạ̲i̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲1̲4̲,̲ ̲T̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲4̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲Q̲u̲â̲n̲ ̲k̲h̲u̲ ̲1̲.̲

̲Q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲0̲2̲,̲ ̲n̲h̲ậ̲p̲ ̲n̲g̲ũ̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲2̲/̲2̲0̲2̲1̲,̲ ̲q̲u̲ê̲ ̲q̲u̲á̲n̲ ̲X̲ó̲m̲ ̲5̲,̲ ̲k̲h̲u̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲Đ̲a̲ ̲H̲ộ̲i̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲C̲h̲â̲u̲ ̲K̲h̲ê̲,̲ ̲t̲h̲ị̲ ̲x̲ã̲ ̲T̲ừ̲ ̲S̲ơ̲n̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ắ̲c̲ ̲N̲i̲n̲h̲.̲ ̲G̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲c̲ó̲ ̲2̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲,̲ ̲q̲u̲â̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲Đ̲ô̲ ̲l̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲h̲ứ̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲,̲ ̲e̲m̲ ̲g̲á̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲0̲5̲,̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲.̲

Nguồn: https://canhco.net/vu-quan-nhan-tran-duc-do-tu-vong-gia-dinh-de-nghi-phong-liet-si-p528966.html

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button