TIN TỨC

T̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼…̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼

V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼ì̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼â̼m̼ ̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼.̼ ̼ ̼

–̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼k̼e̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼x̼ỉ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼í̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼h̼é̼t̼”̼.̼ ̼ ̼

L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼h̼ở̼i̼:̼ ̼

“̼E̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼à̼?̼ ̼

Q̼u̼ê̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼?̼”̼ ̼

T̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼“̼D̼ạ̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼”̼.̼ ̼

T̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼

“̼T̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼”̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

T̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼S̼.̼ ̼ố̼ ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼á̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼A̼ɴ̼ʜ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼ư̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ế̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼ẻ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼:̼ ̼“̼T̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼ ̼
K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼…̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼ ̼

M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼Q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼.̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼”̼ ̼ ̼

D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼S̼.̼ ̼ố̼ ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼á̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼è̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ị̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼ứ̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ô̼i̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼ɴ̼ɡ̼ʜ̼і̼ệ̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ã̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼”̼.̼ ̼ ̼

T̼ô̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼…̼ ̼Á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼“̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼m̼ã̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼

V̼ì̼ ̼d̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ú̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼i̼…̼”̼.̼ ̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼k̼e̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼x̼ỉ̼n̼.̼

V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼â̼n̼ ̼l̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼ ̼

C̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼V̼ì̼ ̼d̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ú̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼i̼…̼”̼.̼ ̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼k̼e̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼x̼ỉ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼í̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼h̼é̼t̼”̼.̼ ̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ị̼.̼ ̼

A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼ ̼

Đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼υ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼a̼m̼ ̼l̼ũ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼e̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼x̼ỉ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼ư̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ʜ̼ạ̼п̼ ̼ʜ̼ά̼п̼,̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼t̼r̼i̼ề̼n̼ ̼m̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼м̼ấ̼ᴛ̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ậ̼p̼,̼…̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼ ̼

H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼5̼-̼3̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼i̼ ̼1̼0̼-̼1̼5̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼ ̼s̼ắ̼n̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ă̼n̼,̼…̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼b̼á̼t̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼.̼

V̼ì̼ ̼d̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ú̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼i̼…̼”̼.̼ ̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼k̼e̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼x̼ỉ̼n̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼L̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼…̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼ ̼

“̼D̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

B̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼?̼ ̼

B̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button