TIN TỨC

Nữ sinh nhảy từ tầng 3 trường học tự tử vì bị cô giáo bắt tài liệu khi thi

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼ằ̼n̼ ̼q̼u̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼ằ̼n̼ ̼q̼u̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

S̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼M̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼.̼

̼”̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼”̼.̼

T̼h̼ầ̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼S̼ơ̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

̼”̼T̼u̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼V̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

https://afamily.vn/thuc-hu-thong-tin-nu-sinh-nhay-tu-tang-3-truong-hoc-tu-tu-vi-bi-co-giao-bat-tai-lieu-khi-thi-20210507133448857.chn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button