TIN TỨC

Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ bĭ тố đòi ăn khoai, hứa sẽ cho vai diễn và tiền nếu đồng ý тнươɴԍ nhau mà sống

Hᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ (5/5), ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴋɪᴇ̂ᴍ ᴘʀᴏᴅᴜᴄᴇʀ Tᴜᴀ̂́ɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ đᴀ̃ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴅᴀ̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ đɪ́ɴʜ ᴋᴇ̀ᴍ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ. Tᴜᴀ̂́ɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ʙɪ̣ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ʟᴀ̣ᴍ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂̉ɴ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃. Aɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴜɴɢ ʜᴀ̆̉ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ

Qᴜᴀ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ đᴀ̃ ᴄʜᴜ̉ đᴏ̣̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ Tᴜᴀ̂́ɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴀ́ɪ đᴏ̣̂ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴇ̉ ʜᴏ̣ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ đᴏ̂́ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ sᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʜᴇ̣ɴ ᴘʜᴏ̉ɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ. Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ᴄᴏ̀ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ᴋʜᴀ́ ᴛʜᴏ̂ ᴛᴜ̣ᴄ ᴋʜɪ đᴏ̂́ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ Tᴜᴀ̂́ɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ… Hɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ɴᴀ̀ʏ đᴀɴɢ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ sᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ

Nɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴀᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Tᴜᴀ̂́ɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜᴜ̛. Aɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴀᴜ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴘʜɪ́ᴀ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ɢɪ̀ ᴋʜᴀ́ᴄ. Aɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ʀᴀ̆̀ɴɢ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ sᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴏ̨ᴜᴀ̉ ᴠɪ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ sᴀɪ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴀɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̉ɴ ʜᴏ̂̀ɪ

Toàn bộ dòng trạng thái của Tuấn Nguyễn:

Đᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴏ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ᴛ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄʜᴏ ʟᴇ̣, ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ᴏ̂̉ɴɢ ᴅᴜ̣ ʀᴏ̂̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ʟᴇ̂ɴ đᴇ̂̉ ᴀɴʜ ᴇᴍ sᴀᴜ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ.

Mᴇ̣, ᴇᴍ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̀ɪ đᴏ̂̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ́ɪ ᴛʀɪɴʜ đɪ́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɪ ɴɢᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴀɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴜʏ̀ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ᴀ̂̉ᴜ ᴛʜᴇ̂́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ

Cᴏ́ ᴠᴀɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴇᴍ ʀᴀ̂́ᴛ ᴡᴇʟʟᴄᴏᴍᴇ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴍ ᴏ̛ɴ ᴀɴʜ, ᴍᴀ̀ ɢᴏ̣ɪ đᴇ̂́ɴ đᴇ̂̉ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ sᴏ̛̀ ᴍᴏ́ đᴏ̀ɪ ᴏ̂ᴍ đᴏ̀ɪ xᴇᴍ ᴄᴜ ᴇ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴄ ɢɪ̀ ᴛʜᴇ̂́, ɴᴇ̂́ᴜ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴛʜɪ̀ ᴇᴍ ʀᴀ̂́ᴛ ᴡᴇʟʟᴄᴏᴍᴇ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴍᴀ̀ ᴇᴍ ᴄᴏ́ ʙᴇ̂ đᴇ̂ đᴇ́ᴏ đᴀ̂ᴜ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴏ̀ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ đɪ́ᴛ ᴇᴍ, Đᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̣ ʏᴇ̂ɴ ɴᴏ́ɪ ᴀɴʜ sᴇ̃ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴀɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ đᴇ̂̉ ᴇ đɪ ʟᴇ̂ɴ đᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴇᴍ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ đɪ́ᴛ ᴀɴʜ sᴇ̃ ᴄʜᴏ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ

Aɴʜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴀ́ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ Tʀɪ̃ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ đᴀ̆́ᴛ ʟᴀ̆́ᴍ ᴋᴏ, ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀɴʜ ᴄʜᴏ ᴇ ʟɪᴇ̣̂ᴜ đᴜ̉ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ Tʀɪ̃ ᴋᴏ ᴀɴʜ.

Cᴏ́ ʙᴀ̣ɴ ɴᴀᴍ ɴᴀ̀ᴏ ʟᴀ̀ᴍ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Mɪɴʜ ʙᴇ́ᴏ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ 100% ʙɪ̣ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ɴᴀ́ᴛ ᴄᴍɴ đɪ́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ.

Cᴜ̛́ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đɪ ᴛᴜ̀ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ ᴀ̆ɴ ɴᴀ̆ɴ ʜᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̉ɪ ᴀ̂́ᴜ ᴅᴀ̂ᴍ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴍᴀ̀ ᴇᴍ ɢɪᴀ̀ ᴄᴍɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴀɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ. Eᴍ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʜᴏᴀ̀ɴ ʜᴏ̂̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛɪ́ ʙɪ̣ ᴀ ᴏ̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ đᴏ̀ɪ sᴏ̛̀ ᴄʜɪᴍ

Aɴʜ ɴɢʜɪ̉ ᴄᴍɴ ɴɢʜᴇ̂̀ đɪ đᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ xᴀ̂́ᴜ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴀɴʜ ᴇᴍ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴀᴅᴅ Fʙ ᴇᴍ xᴏɴɢ ɴᴀ̃ʏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴇᴍ ᴋᴏ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ ᴛʜɪ̣ᴛ ᴇᴍ ʙᴏ̉ ᴠᴇ̂̀ ᴀɴʜ xᴏᴀ́ ᴄᴍɴ FB ᴇᴍ. Eᴍ đᴀ̆ɴɢ ʟᴇ̂ɴ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ đᴇ̂̉ ᴀɴʜ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ́ᴏ ᴀɪ ᴅᴀ́ᴍ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀ ᴀɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴇᴍ ɴᴏ́ɪ, ᴀɴʜ đᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɢɪᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴀɴʜ ʟᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴍɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ɪ sᴀ̂ᴜ ʙɪ́ᴛ ɴᴀ̀ʏ

Tᴀɢ ʜᴀ̆̉ɴ ᴛᴇ̂ɴ ᴀɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂ʏ ᴍᴀ̀ đᴏ̣ᴄ Hᴏ̂̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ Mɪɴʜ

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Cᴀᴍ, ɴᴀᴍ Cᴀʟɪꜰᴏʀɴɪᴀ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃. Mɪɴʜ Bᴇ́ᴏ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴛᴏ̂́ ᴠᴏ̛́ɪ 3 ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ: Qᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴠɪ̣ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ, ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂ᴜ ᴅᴀ̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ 1 ᴇᴍ ʙᴇ́ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 14 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ ɢᴀ̣ ɢᴀ̂̃ᴍ ᴛʀᴇ̉ ɴʜᴏ̉ đᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴅᴀ̂ᴍ ᴏ̂.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button