TIN TỨC

Đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼

C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼-̼5̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼.̼

B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼A̼N̼ ̼T̼H̼U̼Ầ̼N̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼D̼.̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼V̼.̼T̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼6̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼9̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼-̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼x̼a̼ ̼l̼á̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼1̼1̼-̼6̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼h̼ự̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼3̼ ̼l̼í̼t̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼(̼d̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ố̼t̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼G̼ạ̼o̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼A̼N̼ ̼T̼H̼U̼Ầ̼N̼

T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼,̼3̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

Nguồn: https://tuoitre.vn/dot-chet-3-nguoi-nguoi-dan-ong-ngoi-xe-lan-nhan-an-tu-hinh-20210514113023696.htm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button