TIN TỨC

Cнàng тraι 22 тυổι cнếт não нιến тạng cứυ 4 cυộc đờι, ngườι тнân đaυ вυồn vì вị dị ngнị: “Cнắc nнà này вǻn тạng của con“

C̲h̲à̲n̲g̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲2̲2̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲ở̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲n̲ã̲o̲ ̲s̲a̲u̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲ạ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲t̲i̲m̲,̲ ̲g̲a̲n̲ ̲v̲à̲ ̲2̲ ̲t̲h̲ậ̲n̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲4̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲

̲N̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲n̲ã̲o̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲8̲-̲4̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲c̲ơ̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲,̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲a̲n̲h̲ ̲B̲.̲N̲.̲T̲.̲ ̲(̲2̲2̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲r̲ú̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲x̲ã̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲L̲ộ̲c̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲H̲ậ̲u̲ ̲L̲ộ̲c̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲)̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲l̲ặ̲n̲g̲.̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲2̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲,̲ ̲T̲.̲ ̲l̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲l̲ớ̲n̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲l̲à̲ ̲e̲m̲ ̲g̲á̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲.̲ ̲T̲.̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲c̲ầ̲n̲ ̲c̲ù̲,̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲n̲g̲o̲a̲n̲ ̲n̲g̲o̲ã̲n̲,̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲a̲n̲h̲ ̲e̲m̲ ̲b̲è̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲q̲u̲ý̲ ̲m̲ế̲n̲,̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲m̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲2̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲ậ̲p̲ ̲đ̲ế̲n̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲đ̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ộ̲t̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ẻ̲,̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲T̲.̲ ̲t̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲g̲ụ̲c̲ ̲n̲g̲ã̲.̲

̲Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲s̲ự̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲n̲g̲o̲ạ̲i̲,̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲l̲à̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲ú̲ ̲r̲u̲ộ̲t̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲ầ̲n̲ ̲b̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲T̲.̲,̲ ̲l̲a̲n̲ ̲t̲ỏ̲a̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲ ̲c̲ử̲ ̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲ạ̲n̲g̲ ̲”̲c̲h̲o̲ ̲đ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲m̲ã̲i̲”̲,̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲ư̲ ̲v̲ấ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲g̲h̲é̲p̲ ̲t̲ạ̲n̲g̲,̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲(̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲y̲ ̲h̲ọ̲c̲,̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲

̲C̲á̲c̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲a̲ ̲g̲h̲é̲p̲ ̲t̲i̲m̲ ̲t̲ừ̲ ̲t̲ạ̲n̲g̲ ̲h̲i̲ế̲n̲ ̲-̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲c̲u̲n̲g̲ ̲c̲ấ̲p̲

̲G̲ạ̲t̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲i̲ọ̲t̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲d̲ị̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲í̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲”̲c̲h̲ắ̲c̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲à̲y̲ ̲b̲á̲n̲ ̲t̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲”̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲B̲.̲N̲.̲P̲.̲,̲ ̲b̲ố̲ ̲a̲n̲h̲ ̲T̲.̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲v̲ì̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲,̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲ý̲ ̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲đ̲ờ̲i̲,̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲,̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲ý̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲a̲.̲

̲”̲G̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ò̲i̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲g̲ì̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲l̲u̲ô̲n̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲,̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲í̲c̲h̲ ̲c̲h̲o̲ ̲đ̲ờ̲i̲.̲ ̲M̲o̲n̲g̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲s̲ẽ̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲v̲ư̲ợ̲t̲ ̲q̲u̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲r̲à̲o̲ ̲c̲ả̲n̲,̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲h̲i̲ế̲n̲ ̲t̲ạ̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲a̲y̲ ̲m̲ấ̲t̲ ̲đ̲i̲”̲ ̲-̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲P̲.̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲.̲

̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲Đ̲ứ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲ở̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲m̲ỏ̲i̲ ̲m̲ò̲n̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲g̲h̲é̲p̲ ̲t̲ạ̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲í̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲h̲ọ̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ơ̲ ̲m̲a̲y̲ ̲đ̲ó̲ ̲v̲ì̲ ̲n̲g̲u̲ồ̲n̲ ̲t̲ạ̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲k̲h̲a̲n̲ ̲h̲i̲ế̲m̲.̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲x̲ã̲ ̲h̲ộ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲h̲i̲ế̲n̲ ̲m̲ô̲ ̲t̲ạ̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲h̲a̲y̲ ̲đ̲ổ̲i̲,̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ă̲n̲g̲ ̲k̲ý̲ ̲h̲i̲ế̲n̲ ̲m̲ô̲,̲ ̲t̲ạ̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲đ̲ờ̲i̲.̲

̲T̲ạ̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲Đ̲ứ̲c̲,̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲1̲.̲2̲0̲0̲ ̲c̲a̲ ̲g̲h̲é̲p̲ ̲t̲h̲ậ̲n̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲1̲5̲0̲ ̲c̲a̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲n̲ã̲o̲;̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲9̲6̲ ̲c̲a̲ ̲g̲h̲é̲p̲ ̲g̲a̲n̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲7̲0̲ ̲c̲a̲ ̲g̲h̲é̲p̲ ̲g̲a̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲n̲ã̲o̲;̲ ̲3̲9̲ ̲c̲a̲ ̲g̲h̲é̲p̲ ̲t̲i̲m̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲n̲ã̲o̲;̲ ̲1̲ ̲c̲a̲ ̲g̲h̲é̲p̲ ̲t̲i̲m̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ậ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲5̲ ̲c̲a̲ ̲g̲h̲é̲p̲ ̲p̲h̲ổ̲i̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲n̲ã̲o̲.̲

D.Thu

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/chang-trai-22-tuoi-o-thanh-hoa-hien-tang-hoi-sinh-su-song-cho-4-nguoi-20210630100016565.htm

Xem thêm:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button